Нова система за прием на бъдещите първокласници в Пазарджик

14.12.2016 0 949

Със заповед на кмета на община Пазарджик-Тодор Попов е утвърдена система за прием на ученици в първи клас в населените места с повече от едно училище. Водещ критерии за осъществяването е близостта на училището до настоящия адрес на родителите и най-краткото време за достигане до училището. Новата система е разработена във връзка с наредба номер 10 за организация на дейностите в училищното образование. Тя отчита спецификата на общинската образователна система и местоположението на училищните сгради. Водещият критерии за осъществяването на приема на ученици в първи клас за всяко училище в община Пазарджик ще бъде близостта на училището до настоящия адрес на родителите или настойниците и най-краткото време, до което може да се достигне до училището. До 30 март съответната учебна година, директорите на всяко учебно заведение трябва да утвърдят училищния план-прием за предстоящата учебна година и да го публикуват на страницата на училището. При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище ще се прилагат няколко критерии: С предимство ще бъдат децата с трайни увреждания над 50%, дете с двама починали родители или други деца от семейството на бъдещия първокласник, които се обучават в училището. Друг критерии ще бъдат и децата, завършили подготвителна група в избраното училище. Като условие ще се разглежда и близостта на местоработата на един от родителите на детето. С цел да се ограничи възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици ще се извършва само на две дати-06 и 07 юни и то само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави