Промениха регламента за образованието по право

02.05.2017 0 539

В наредба на Министерския съвет са регламентирани единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „юрист”.

Специалността „Право” ще се изучава само в редовна форма на обучение. Целта е подобряване на юридическата квалификация и професионалната подготовка на бъдещите прависти. Промените бяха въведени заради констатирани морално остарял модел, неоправдано завишен прием на студенти и липса на адекватна подготовка по „Право на Европейския съюз”.

Регламентирането на изучаване на специалността „Право” единствено в редовна форма се налага заради констатираното съществено различие между общото равнище на подготовка на студентите от редовна и от задочна форма на обучение.

Предвидено е също въвеждането на специализирани магистърски програми в специалност „Право” след завършване на основната програма. Ще бъде увеличен и хорариумът на дисциплините „Наказателно процесуално право”, „Данъчно право”, „Международно публично право” и „Право на ЕС”.

Като основна мярка за преодоляване на проблемите в качеството на юридическото образование ще се въведе изчерпателен единен ред на държавния изпит. Той ще гарантира, че завършването на специалността „Право” е на базата на единни критерии, съответстващи на най-добрите постижения на юридическото образование.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави