25 години програма LIFE, Директива за хабитатите и “Натура 2000“

22.05.2017 0 465

На 21 май 2017 г. се навършиха 25 години от приемането на Директива за запазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, с която страните-членки на Европейския съюз (EС) се задължават да опазват около 1500 редки и застрашени вида растения и животни и около 230 вида местообитания. За целта се създава единна европейска екологична мрежа от територии със специален режим на защита, наречена “Натура 2000“. Тя включва над 27 000 защитени зони, които заемат една пета от сухоземната територия на ЕС. 

През 1992 г. е създадена програма LIFE – финансовият инструмент на Европейския съюз за подкрепа на  проекти, свързани с опазване на околната среда и борбата с климатичните промени. От създаването си програмата съфинансира над 4300 проекта, като се отчитат икономическите, социалните и културните изисквания и специфичните регионални и местни характеристики на всяка страна-членка.

Голяма част от екологичната мрежа „Натура 2000“ в България е разположена на лицензионната територия на Електроразпределение Юг и включва Родопите, Сакар, Странджа и др.

Дружеството води отговорна политика по опазване на околната среда и  биоразнообразието, като осъществява свои проекти и подкрепя дейностите на държавни и неправителствени природозащитни организации, свързани с опазване на застрашени видове и техните местообитания.

Компанията изпълнява редица целенасочени дейности за опазване на биоразнообразието, които включват кабелиране (подземно полагане) на въздушни електропроводи, поставяне на защитни изолации и обезопасяване на щъркелови гнезда, построени върху електрически стълбове.

Електроразпределение Юг продължава да участва в проекти за опазване на биоразнообразието чрез обезопасяване на разпределителната мрежа в Югоизточна България.

Обратно

(0)Коментари

Коментар:
Добави